SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Hệ thống nhân sự của FECON South được điều hành bởi Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc:

 

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đỗ Mạnh Cường

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FECON South

NGUYỄN THANH TÙNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FECON South

NGUYỄN THỊ THU THỦY

Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FECON South

 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Khắc Dũng

Phó Giám đốc Khối Quản lý thi công Công ty Cổ phần FECON South

Dương Thái Phan

Giám đốc Khối Kinh tế - Kỹ thuật Công ty Cổ phần FECON South

Trần Nhật Khoa

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần FECON South

PHẠM ĐỨC HUYÊN

Giám đốc Khối Quản lý thi công Công ty Cổ phần FECON South