SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Hệ thống nhân sự của FECON South được điều hành bởi Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc với 2 khối front office và back office

Sơ đồ bộ máy công ty Fecon South

 

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tạ Công Thanh Vinh

Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Fecon, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Fecon South, Giám đốc Công ty CP Fecon South

Trần Nhật Khoa

Giám đốc điều hành công ty Fecon South

Hà Thế Phương

Chủ tịch HĐQT công ty CP Fecon South

 

BAN GIÁM ĐỐC

Tạ Công Thanh Vinh

Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Fecon, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Fecon South, Giám đốc Công ty CP Fecon South

Nguyễn Văn Sĩ

Phó Giám đốc Công ty CP Fecon South

Trần Nhật Khoa

Giám đốc điều hành công ty Fecon South

Nguyễn Khắc Dũng

Phó Giám Đốc Công ty Fecon South

Dương Thái Phan

Phó Giám đốc công ty CP FECON South