SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Hệ thống nhân sự của FECON South được điều hành bởi Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc với 2 khối front office và back office

Sơ đồ bộ máy công ty Fecon South

 

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tạ Công Thanh Vinh

Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần FECON, Chủ tịch HĐQT chuyên trách Công ty Cổ phần FECON South

Trần Nhật Khoa

Giám đốc Công ty Cổ phần FECON South

Hà Thế Phương

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần FECON South

 

BAN GIÁM ĐỐC

Tạ Công Thanh Vinh

Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần FECON, Chủ tịch HĐQT chuyên trách Công ty Cổ phần FECON South

Nguyễn Văn Sĩ

Phó Giám đốc Công ty Cổ phần FECON South

Trần Nhật Khoa

Giám đốc Công ty Cổ phần FECON South

Nguyễn Khắc Dũng

Phó Giám đốc Công ty Cổ phần FECON South

Dương Thái Phan

Phó Giám đốc Công ty Cổ phần FECON South